ABOUT

เจ้าของธุรกิจส่วนใหญ่จะบอกคุณว่าการเริ่มต้นธุรกิจเป็นวิธีหนึ่งที่ท้าทายและคุ้มที่สุดในการหาเลี้ยงชีพ การเป็นเจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จต้องการการทำงานหนักและการอุทิศตนเป็นจำนวนมาก แต่โดยทั่วไปยังต้องอาศัยคุณลักษณะและการดำเนินธุรกิจที่เป็นลักษณะทั่วไปของผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ ลักษณะเหล่านี้เป็นหลักการพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในการดำเนินงานประจำวันและสั่งการให้ผู้ประกอบการทุกรายตัดสินใจ การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เหล่านี้จะช่วยให้คุณมีโอกาสในการก่อตั้งธุรกิจที่ประสบความสำเร็จหรือทำให้ธุรกิจเดิมของคุณกลับมาทำงานต่อได้