Learning-4-directions

กระบวนการเรียนรู้ 4 ทิศทาง หมายถึง

การเรียนรู้ในยุคใหม่เป็นการผลักดันที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ได้ ในทุกที่ทุกเวลา และต้องมาพร้อมกับประสิทธิภาพ อันก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่เหมาะสม ที่มีความแตกต่างไปกันนั่นเอง เช่น การเรียนผ่านระบบออนไลน์, การเรียนรู้ผ่านแบบทดสอบเป็นต้น จนกระทั่งก่อเกิดเป็น ‘การเรียนรู้ตลอดชีวิต’ ด้วยเหตุนี้ผู้ที่จะประสบความสำเร็จในโลกอนาคตไม่ใช่แค่ผู้ที่มีความรู้มากที่สุด หากแต่คือผู้ที่ไม่คิดจะหยุดเรียนรู้ สำหรับผู้ใฝ่รู้ทุกท่านมาศึกษาในการใช้เครื่องมือเพื่อพัฒนาตนเองตลอดชีวิตกันดีกว่า

เรียนรู้แบบยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

การเรียนรู้แบบดั้งเดิม ผู้สอนจะวางตัวเป็นจุดศูนย์กลาง หากแต่สำหรับการเรียนรู้ที่ดีในยุคปัจจุบันนี้นั้น ต้องยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง อันทำให้ผู้เรียนนำความรู้ที่ได้มาคิดทบทวนด้วยตนเอง พร้อมทั้งนำมาประยุกต์ใช้เข้ากับชีวิตของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะการเรียนไม่ใช่แค่การท่องจำเป็นนกแก้ว หากแต่ต้องนำความรู้นั้นมาขบคิดต่อ พร้อมตกผลึกด้วยมันสมองของแต่ล่ะคนให้ได้ ถึงจะเรียกว่าประสบความสำเร็จ เพราะฉะนั้นการเรียนในยุคปัจจุบัน จะต้องให้โอกาสผู้เรียนทุกคนได้ร่วมกันฝึกทักษะต่างๆ เพื่อยกระดับศักยภาพของทุกคนไปพร้อมๆ กัน ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วก็จักบังเกิดขึ้น

E-Learning

E-Learning คือ การเรียนรู้ผ่านทางอินเตอร์เน็ต ที่มีประโยชน์มากมายต่อการเรียนรู้ของผู้คนในยุคปัจจุบันนี้ เช่น มีความสะดวกในการเรียนทำให้เข้าถึงได้ง่าย, สามารถปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยได้แบบ Real Time, สื่อสารไปยังผู้สอนได้ ในกรณีที่มีข้อสงสัย นอกจากนี้ผู้เรียนยังสามารถเลือกได้ว่าจะเน้นการเรียนแบบไหนเป็นสำคัญ เช่น อ่านบทความ, อ่าน Textbook , รับชม VDO เป็นต้น ซึ่งทำให้เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาใช้เงินทุนต่ำ กว่าการเดินทางไปเรียน

สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ให้พัฒนาร่วมกัน

สังคมแห่งการเรียนรู้จะทำให้การเรียนรู้นั้นเต็มไปด้วยความยั่งยืน โดยการสร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกวัน ไม่ใช่สร้างความแตกแยกจากการเรียนหนังสือ ว่าคือกิจกรรมในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น โดยให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์จริงจากผู้เรียนคนอื่นๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตของตัวเอง พร้อมทั้งต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกันสร้างความสัมพันธ์อันดีงาม เพื่อผลักดันให้เกิดการประยุกต์ใช้ความรู้อย่างก้าวหน้า พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นต่างๆ อย่างเป็นระบบ ทำให้ทุกคนได้ก้าวไปพร้อมๆ กัน โดยที่ไม่ใครรู้สึกด้อยกว่า หรือรู้สึกถูกทิ้ง

นำความรู้มาทำงานต่อในชีวิตจริง

หลังจากดำเนินการเรียนใน 4 ข้อที่ผ่านมาแล้ว คราวนี้การเรียนรู้จะเกิดประสิทธิภาพดีที่สุด ก็ต่อเมื่อคุณได้นำความรู้นั้นๆ มาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงรวมทั้งเรียนรู้จากการทำจริง ด้วยการใช้เครื่องมือที่มีชื่อว่า Frontline ซึ่งทำหน้าที่เติมเต็มคุณสมบัติตรงนี้ ผ่านทาง Application โดยมีแบบฟอร์มซึ่งมี Check List ให้คุณ Log – in เข้ามาตรวจสอบด้วยตัวเองได้ พร้อมทั้งดาวน์โหลดเครื่องมือตัวนี้ เพื่อเข้ามาดูเป้าหมาย โดยการทำเช่นนี้จะเป็นการสร้างมั่นความใจให้ผู้เรียนได้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้นั้น ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริง ได้อย่างยั่งยืน

สรุป จากกระบวนการเรียนรู้ทั้ง 4 ประการนี้ทำให้คุณเกิดการพัฒนาผ่านการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อปลดปล่อยศักยภาพของตัวเองออกมาให้ได้มากที่สุด เพราะคนทุกคนนั้นมีค่า และคนในทุกช่วงวัยสามารถใช้เวลาที่เหลือพัฒนาตนเองและสร้างสิ่งดีๆ ให้แก่สังคมและโลกนี้ได้ ในอดีตการเรียนอาจเป็นเรื่องไกลตัว เป็นเรื่องยาก ต้องมีเงิน หากแต่ในปัจจุบันนี้การเรียนเป็นเรื่องง่าย และใช้เงินไปกับการศึกษาในราคาที่ต่ำลง เพราะฉะนั้นสำหรับผู้ที่รักในการเรียนรู้ อยากปรับปรุงพัฒนายกระดับศักยภาพของตัวเองให้สูงขึ้น ต้องเริ่มลุกขึ้นมาเรียนด้วยตัวเองได้แล้ว